Uchwała Nr XXXI/267/17

Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie utworzenia przez Gminę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 8 marca o 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 827)

 Rada Gminy Dźwierzuty uchwala co następuje:

§ 1

  1. Tworzy się jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dźwierzutach.

  2. Gmina Dźwierzuty obejmuje w Spółce 100 % udziałów.

  3. Spółka utworzona jest na czas nieoznaczony.

  4. Środki przeznaczone na kapitał zakładowy Spółki zostaną pokryte ze środków budżetu Gminy Dźwierzuty oraz jej majątku.

 § 2

  1. Celem utworzenia Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie m.in. gospodarki wodno-ściekowej, dostarczania energii cieplnej do budynków mieszkaniowych i użytkowych, oraz zadań poza sferę użyteczności publicznej, w obszarze niezaspokojonych potrzeb wspólnoty samorządowej, ważnych dla rozwoju gminy szczegółowo określonych w akcie założycielskim spółki.

  2. Spółka może również prowadzić działalność z zakresu innych zadań niż określone w § 2 ust. 1 uchwały oraz świadczyć usługi zgodnie z aktem założycielskim spółki.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Arkadiusz Aleksander Nosek