Postępowanie windykacyjne:

     Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Zwłoka w zapłacie należności uprawnia Spółkę do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności.

     Aktualne zadłużenie z wezwaniem do zapłaty podawane jest na bieżąco w wystawianych fakturach.

     W przypadku braku zapłaty po około miesiącu od daty wystawienia faktury Spółka wysyła do Odbiorcy wezwanie w sprawie uregulowania zaległej opłaty z wyznaczonym nowym terminem wpłacenia zaległej należności (w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania).

     Jeżeli po upływie tego terminu nadal zaległa należność nie została wpłacona, Spółka kieruje sprawę zadłużenia na drogę postępowania sądowego.

     Ponadto w ramach określonej prawem procedury Spółka wstrzymuje dostarczanie wody do nieruchomości odbiorcy lub odprowadzanie ścieków z powodu zadłużenia. Koszty postępowania sądowego i komorniczego obciążają dłużnika.

 

Wpłaty należności za wodę i ścieki:

     Faktury za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego. Faktura przesyłana jest Odbiorcy pocztą (listem zwykłym) lub doręczana przez pracownika Spółki.

     Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze, który dla wszystkich odbiorców jest jednakowy i wynosi 14 dni od daty wysłania faktury lub dostarczenia jej w inny sposób.

     Zapłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Spółki. Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych.


Wstrzymanie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków z powodu zadłużenia:

     Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawą wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodą i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Po upływie dwóch pełnych okresów rozliczeniowych następujących po 7 dniu od daty wysłania wezwania, gdy nadal nie została uiszczona zaległa należność, Spółka wysyła ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym odbiorca zobowiązuje się do uregulowania zaległej należności w terminie 7 dni od daty otrzymania tego wezwania oraz informuje go o:

  1. podjęciu działań zmierzających do zablokowania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego w przypadku nie uregulowania zaległej należności,
  2. poniesieniu przez odbiorcę – w przypadku zablokowania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego – kosztów ponownego uruchomienia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

     W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny Spółka udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.  

     O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczego punktu poboru wody Spółka zawiadamia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta Gminy  Dźwierzuty oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

     Adres zastępczego punktu poboru wody – zostanie każdorazowo wskazany, w przypadku jej odcięcia.

     Wznowienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków następuje wyłącznie po całkowitym uregulowaniu przez odbiorcę zadłużenia oraz po opłaceniu przez odbiorcę kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego i wznowieniem świadczenia usługi.

 

                                                                                   Prezes Zarządu

                                                                                   Arkadiusz Brzozowski