Komunikat kierownictwa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

W związku ze złą sytuacją hydrologiczną kraju tj. panującą suszą Zakład Gospodarki
Komunalnej w Dźwierzutach zwraca się z prośbą do stałych mieszkańców gminy oraz osób
przebywających czasowo, o ograniczenie używania wody uzdatnionej z wodociągów publicznych do
celów innych niż bytowe.

W szczególności prosimy o radykalne ograniczenie lub wręcz rezygnację z podlewania
i nawadniania terenów zielonych tj. trawników, miejsc wypoczynku i rekreacji.

Racjonalne gospodarowanie wodą uzdatnioną zgodnie z jej przeznaczeniem tj. zaspokajaniem
przede wszystkim potrzeb socjalno-bytowych pozwoli na dostawę wody wszystkim odbiorcom

w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
Kazimierz Skonieczny
prezes zarządu ZGK Dźwierzuty